PULÓWEAR „VALENTIN-NAPI AKCIÓ” JÁTÉKSZABÁLYZAT

Játék szervezője:

EMERZY Group Kft. (Székhely: 2371 Dabas, Szent János út 347.; Cégjegyzékszám: 13-09-221059, Adószám: 32009558-2-13) (a továbbiakban: PULÓWEAR vagy Szervező)

A Nyereményjáték időtartama:

2024.02.01. 00:01 órától 2024.02.29. 23:59 óráig

A sorsolás időpontja:

2024.04.15.

A Nyereményjátékban való részvétel, a Nyeremény odaítélése és időpontja:

A Játékban kizárólag Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatósága által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, 16. életévét betöltött természetes személy vehet részt, aki a Játék teljes időtartama alatt cselekvőképes és nem esik a kizárt személyek körébe („Játékos”).

Részt vevő országok: Magyarország

  1. életévét be nem töltött személy csak törvényes képviselője hozzájárulásával vehet részt a Játékban, illetve veheti át a nyereményt. A hozzájárulást a PULÓWEAR ügyfélszolgálata kérésére bármely Játékos vagy Nyertes bemutatni köteles.

A Játékban a PULÓWEAR weboldalán (https://pulowear.hu/), vagy üzletében (Arena Mall, F096.), a Termék megvásárlásával lehet részt venni.

A nyeremény egy darab 300 000 Ft értékű wellness hétévége (Nyeremény).

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményt megváltoztassa és azt ugyanolyan, de más típusú vagy nagyobb értékű más nyereménnyel helyettesítse.

Tájékoztatunk, hogy a Játékban minden a Nyereményjáték időtartama alatt vásárló regisztrált Játékos részt vesz és a vásárlással elfogjad a jelen Játékszabályzatban foglaltakat.

A Játék nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglalt szerencsejátéknak.

A Játékban részt vevő Játékosokból a PULÓWEAR zárt adatbázist hoz létre. Ebből az adatbázisból a PULÓWEAR véletlenszerűen (emberi beavatkozás nélkül) számítógéppel sorsolja ki a nyertest a fent meghatározott időpontban. A sorsolás nem nyilvános.

A Szervező összesen 1 (egy) db Nyertest és 2 (kettő) db Tartalék nyertest sorsol ki.

A tartaléknyertes a kihúzás sorrendjében válik jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előtte álló tartaléknyertes Játékban való részvétele bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes vagy az előtte álló tartaléknyertes a Játékból a jelen játékszabályzatban meghatározott egyéb okból kizárásra kerül, vagy a Nyereményt az erre meghatározott időben és előre egyeztetett helyen nem veszi át.


 

A jelen Játékszabályzat közzétételének helye:

https://pulowear.hu/pages/valentin-napi-akcio-jatekszabalyzat

Részvételi feltételek:

A Játékban az vehet részt, aki a jelen Játékszabályzat feltételeinek megfelelően

  • legalább 1 (egy) db Pulót (Termék) vásárolt a 2024.02.01. 00:00:01 óra és 2024.02.29. 23:59:59 közötti időszakban
  • a rendelését nem mondta le rendeléstől számított 30 napon belül, a Terméket átvette és a vásárlástól nem állt el, a Termékeket nem küldte vissza átvételtől számított 30 napon belül,

és elfogadja a jelen Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt és hozzájárul megadott adatainak a jelen Játékszabályzatban meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Nyeremény:

A nyeremény egy darab 300 000 Ft értékű wellness hétévége.

A Nyeremény másra át nem ruházható, azt a Szervező kizárólag a Nyertesnek adja át. A Nyeremény készpénzre nem váltható, készpénzben történő visszatérítés nem eszközölhető. A Nyeremény kereskedelmi forgalomba nem hozható.

A PULÓWEAR a nyertes Játékost a sorsolást követően 48 órán belül értesíti az alábbi úton: ("Értesítés”):

  • a PULÓWEAR a nyertest a hivatalos sorsolást követően 48 órán belül értesíti a Nyereményről, ezt követően a nyertesnek fel kell vennie a kapcsolatot a PULÓWEAR ügyfélszolgálatával legkésőbb 72 órán belül, ahol a Nyeremény átadásával kapcsolatos részleteket egyezteti a nyertessel.

A nyertes Játékos köteles a fentiek szerint az Értesítést legkésőbb 72 órán belül visszaigazolni és felvenni a kapcsolatot a PULÓWEAR ügyfélszolgálatával. A Nyertes személyének egyértelmű azonosításához szükséges fényképes igazolvány videohívásban vagy személyesen történő bemutatása a PULÓWEAR ügyfélszolgálata részére. Ezen személyes adatok tárolásra nem kerülnek. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló azonosítása szükséges a fenti módon. Amennyiben a Nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza vagy a Nyeremény átvételéhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül.

A PULÓWEAR kizárja a Játékból azt a Játékost, akinek a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező rögzíti, hogy felelőssége kizárólag a Nyeremény nyújtására terjed ki, a Nyeremény igénybevételéhez kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettsége.

A PULÓWEAR kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a Nyeremény átadását követően a Nyeremény felhasználása során, vagy azzal összefüggésben a nyertesnél, illetve harmadik személynél felmerülnek.

A játékban nem vehetnek részt a PULÓWEAR, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A játékban való részvétel önkéntes.

A nyertes azon okból, hogy a kapcsolatfelvétel sikertelensége miatt (pl. a levelező program vagy a közösségi média felület egyéni beállításaiból adódóan nem kapják meg az üzenetet stb.) a Nyereményre való jogosultságukat elvesztették, a PULÓWEAR-nál további reklamációra nem jogosultak, a PULÓWEAR így tehát kizárja a felelősségét a Nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes a Nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető.

Amennyiben a nyertes megadott adatai nem felelnek meg a valóságnak, vagy hiányosan kerültek megadásra, illetve bármely olyan ok áll fenn, amely a Nyeremény igénybevételére nem jogosítja fel, a PULÓWEAR tartaléknyertest hirdet ki.

A Nyeremény átvételének feltétele a személyazonosság igazolása. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyeremény átvételekor nem tudja bemutatni személyazonosító igazolványát (vagy útlevelét), úgy a jogosultságát a Nyereményre elveszíti. Ebben az esetben a sorsolás sorrendjében soron következő tartaléknyertes Játékos lép a helyébe.

A PULÓWEAR a Nyertes (vagy tartaléknyertes) részére (1 fő) a Nyeremény átadásának helyszínére (Budapest) történő utazást és a nyertes hazajutását nem biztosítja. Minden egyéb felmerülő költséget a Nyertes köteles viselni. Amennyiben van, a postai költségeket a PULÓWEAR viseli és fizeti meg.

A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi, hogy a Szervező a Nyereményt nyilvános program keretében is átadhatja, továbbá publikálhatja vagy ismertethetik a nyertes Játékos fotóját, illetve a vele a nyereménnyel kapcsolatban készített média interjú tartalmát. A hang-, illetve videofelvételek és fényképek közzététele a Játékos hozzájárulása esetén az alábbi felületeken valósulhat meg: a Szervező honlapján, közösségi média felületein, nyomtatott és elektronikus reklámanyagaiban.

A PULÓWEAR kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A PULÓWEAR kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán téves rendszerüzeneteket kapnál, úgy ezen esetekre a PULÓWEAR semminemű felelősséget nem vállal.

A PULÓWEAR nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, vagy harmadik személyek tevékenységéért. A PULÓWEAR nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

A PULÓWEAR minden tőle észszerűen elvárható intézkedést megtesz, hogy a Nyereményjátékban való részvétel valamennyi széles körben használt számítógéptípuson, operációs rendszeren, valamint internetes böngészőprogramban lehetséges legyen, nem garantálja ugyanakkor és nem is felel azért, hogy milyen hatékonysággal tudod használni a Nyereményjátékban való részvétel során a különböző rendszereket.

Amennyiben a Játékos nem saját maga által megadott adatokkal vesz részt a Játékban, a Játékból automatikusan kizárásra kerül.  A Játékkal kapcsolatos, vásárlói adatok használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a PULÓWEAR mindennemű felelősségét kizárja. A Játékosok a Játékban való részvételkor a vásárláskor megadott nevük alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Játékosok a játékban való részvétellel elfogadják a pártatlan és moderált kommunikáció alapelveit. A játékra, a PULÓWEAR-ra vonatkozó negatív kommunikációt a PULÓWEAR nem kíván folytatni. A játékkal vagy a játékszervezéssel kapcsolatos kérdéseket és kifogásokat a hello@pulowear.hu kérjük címezni üzenetben.

Az adatok, amelyek megadásra kerülnek a Játékban a PULÓWEAR adatbázisába kerülnek és a Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

A PULÓWEAR fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket módosítsa. A PULÓWEAR jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el.

A Játék a meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor befejezhető vis maior (így különösen háború, földrengés, katasztrófa, járvány, sztrájk, vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, amikor a Szervező rajta kívülálló okok miatt képtelenek gondoskodni a Játék megfelelő lebonyolításáról. A Szervezőt a Játék igénybevételéből vagy a Játékszabályzat módosításából, a Játék felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredően felelősség nem terheli, a Szervező kizár minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten tudomásul vesz.

Amennyiben a Játék során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely a Játék jogszerű lebonyolítását lehetetlenné teszi vagy veszélyezteti, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse.

A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a PULÓWEAR a https://pulowear.hu/pages/valentin-napi-akcio-jatekszabalyzat oldalon teszi közzé.

Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. A Játékosokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok bármely okból nem felelnek meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A kizárással kapcsolatban további jogvitának nincsen helye.

A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

A PULÓWEAR fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált vásárlásokat, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

A Nyeremény átadásának – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Amennyiben a nyertes a Nyereményét nem veszi át a Szervezővel előre egyeztetett időpontban, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra a magyar jog irányadó.

Adózás

A Nyeremény átvételével kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a PULÓWEAR vállalja a nyertes által megadásra kerülő személyi adatok alapján.

The warmest wear on Planet Earth!

Kövess minket!